Vedtægter for Danske Geriateres Organisation§ 1. Organisationens navn

Organisationens navn er Danske Geriateres Organisation.
Organisationen er forankret i Foreningen af Speciallæger (FAS).

§ 2. Organisationens formål

Organisationens formål er at varetage medlemmernes faglige, økonomiske, organisatoriske og kollegiale interesser.

§ 3. Medlemskab

Organisationen optager som medlemmer enhver læge, der er medlem af Lægeforeningen og i henhold til lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed har opnået tilladelse til at betegne sig som speciallæge i geriatri eller intern medicin:geriatri.
Stk. 2. Andre læger med tilknytning til specialet kan undtagelsesvis optages efter bestyrelsens beslutning. Er der inden for bestyrelsen ikke enighed om ansøgerens optagelse som medlem, forelægges sagen for førstkommende generalforsamling. Optagelse finder sted, når mindst 2/3 af de ved generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.
Stk. 3. Indmeldelse og udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen eller FAS´sekretariat. Ved indmeldelse i FAS optages speciallægen automatisk i organisationen. Udmeldelse kan kun ske med 3 måneders varsel til udgangen af et kvartal. Medlemmer, der ikke har betalt kontingent i et år, betragtes som udmeldt.
Stk. 4. Medlemmerne hæfter ikke for organisationens forpligtelser
Medlemmerne er forpligtede til at overholde de af organisationen indgåede overenskomster samt de af organisationen fastsatte takster og andre lovlige trufne beslutninger.
Stk. 2. Under konflikttilstand mellem organisationen og sygesikringen eller andre institutioner kan intet medlem ved udmeldelse unddrage sig de forpligtelser, som pga. konflikten organisationsmæssigt pålægges medlemmerne.

§ 5. Generalforsamling

Organisationens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i foråret og indvarsles af bestyrelsen ved bekendtgørelse på organisationens hjemmeside mindst 4 uger forud samt ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem - enten pr. brev eller elektronisk - i forbindelse med underretning om dagsordenen mindst 2 uger forud for generalforsamlingens afholdelse. Forslag fra medlemmerne, som ønskes optaget på den ordinære generalforsamlings dagsorden, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge inden afholdelse af generalforsamlingen

Stk 3. Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandsberetning
3. Beretning fra nedsatte udvalg
4. Rettidigt indkomne forslag til sagers behandling
5. Aflæggelse af det reviderede regnskab
6. Redegørelse for budget
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg af revisor og suppleant
9. Valg af formand og bestyrelse – se § 7
10. Eventuelt

Stk. 4. På generalforsamlingen vælges der under formandens ledelse en dirigent, som derefter leder forhandlingerne.
Stk. 5. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet.
Stk. 6. Stemmeafgivelse sker normalt ved håndsoprækning, men skal dog ske skriftligt ved alle valg, hvor der er flere kandidater end ledige poster, og i øvrigt når mindst to medlemmer kræver det. Stemmeafgivning ved fuldmagt kan ikke finde sted.
Stk. 7. Generalforsamlingen afgør alt med simpel majoritet, med mindre nærværende vedtægter kræver andet (se §3, §9 og §10).

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes af bestyrelsen og skal sammenkaldes, når mindst 1/5 af organisationens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom. Den ekstraordinære generalforsamling sammenkaldes af bestyrelsen ved skriftlig indkaldelse direkte til medlemmerne enten pr. brev eller elektronisk - med mindst 2 ugers varsel, og den skal afholdes senest 4 uger efter, at der er fremsat krav derom. I ganske særlige tilfælde kan de fastsatte tidsfrister fraviges.
Indkaldelsen skal indeholde en nærmere redegørelse for den eller de sager, der ønskes behandlet.
Stk. 2. Dagsordenen til ekstraordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Behandling af den sag, der har foranlediget ekstraordinær generalforsamling indkaldt
3. Eventuelt valg
4. Eventuelt

Forretningsordenen er som ved ordinær generalforsamling.
Stk. 3. Et forslag, som er forkastet på enekstraordinær generalforsamling, kan ikke atter bringes frem før på den førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 7. Organisationens bestyrelse
Bestyrelsen leder organisationens anliggener, repræsenterer den udadtil og varetager dens interesser.
Stk. 2. Bestyrelsen består af 5 medlemmer med repræsentation fra hovedstadsområdet og provinsen.
Stk. 3. Bestyrelsen vælges sædvanligvis på den ordinære generalforsamling i ulige år. Valget gælder for 2 år. Omvalg kan finde sted.
Stk. 4. Formanden vælges direkte af generalforsamlingen. De øvrige bestyrelsespladser besættes samtidig. Er der flere kandidater end ledige pladser, sker afstemningen skriftligt, ved at der på samme seddel kan stemmes på så mange kandidater, som der er pladser i bestyrelsen.
Stk. 5. Bestyrelsen konstituerer sig med en kasserer og en sekretær
Stk. 6. Et bestyrelsesmedlem kan sædvanligvis kun nedlægge sit mandat med virkning fra en generalforsamling. I tilfælde af vakance inden for bestyrelsen, supplerer denne sig for perioden indtil næste ordinære generalforsamling med et medlem, der så vidt muligt repræsenterer de samme interesser som det udgående medlem. Stk. 7. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører en forhandlingsprotokol.

Stk. 8. Sager kan afgøres ved afstemning. Ingen beslutning er gyldig med mindre mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer har stemt for den.
Stk. 9. Formanden kan til enhver tid indkalde bestyrelsen til møde, og skal gøre det såfremt mindst 2 af bestyrelsens medlemmer ønsker det.

§8 Regnskab.


Organisationens regnskabsår går fra 01.01 til 31.12. Regnskabet revideres af en revisor, som vælges af generalforsamlingen for 2 år – med mulighed for genvalg.
Stk. 2. Medlemmer, der er fyldt 70 år eller er pensionerede er kontingentfrie.

§ 9 Vedtægtsændringer.

Vedtægtsændringer kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst ½ af medlemmerne er til stede og hvor 2/3 af de tilstedeværende er for ændringen.
Opnås der på en generalforsamlingen ved 2/3 majoritet for et forslag om vedtægtsændring, men er der ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer til stede, indkalder bestyrelsen inden 3 måneder til ny – oftest ekstraordinær – generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 10 Organisationens ophævelse


Beslutning om organisationens ophævelse eller sammenlægning med anden organisation, kan kun træffes på en generalforsamling, hvor mindst ½ af medlemmerne er mødt, og hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer derfor. Opnår der på en generalforsamling ved 2/3 majoritet for ophævelse af organisationen, men er der ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer til stede, skal forslaget sendes til urafstemning blandt alle organisationens medlemmer, og så betids, at urafstemningen kan være afsluttet inden 3 måneder efter generalforsamlingen. Til vedtagelse kræves 2/3 af de afgivne stemmer. Stk. 2. Ved ophævelse af organisationen træffer en generalforsamling afgørelse om organisationens formue.

§ 11. Ikrafttrædelse

Vedtægter træder i kraft fra den dato FAS’ bestyrelse har godkendt dem, eller fra det tidspunkt generalforsamlingen måtte have vedtaget.
Nærværende vedtægter træder i kraft fra 11/6 2012

Indmeldelse i DGO

 

Hvis du vil være medlem af DGO -

så hent denne blanket, udfyld og indsend

 
28/01/2020 

Generalforsamling 2020

 

Se dagsorden til generalforsamling her

 
28/01/2020 
NYT NYT NYT 

Se resultaterne af den store medlemsenquete på medlemssiderne

 
03/11/2019 
Referat 

Se referatet fra generalforsamlingen 2019 på medlemssiderne

 
09/05/2019