Generalforsamling 2021

Danske Geriateres Organisation
Onsdag d. 2. juni 2021 kl. 17.00-18.00

D A G S O R D E N

1. Valg af dirigent
2. Formandsberetning
3. Beretning fra nedsatte udvalg
4. Rettidigt indkomne forslag til sagers behandling
5. Aflæggelse af det reviderede regnskab
6. Redegørelse for budget
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg af revisor og suppleant
9. Valg af formand og bestyrelse (på valg er Kirsten Vinding og Maria Holte Nielsen, begge villige til genvalg)
10. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne, som ønskes optaget på den ordinære generalforsamlings dagsorden, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge inden afholdelse af generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes også i 2021 virtuelt, tilmelding ikke nødvendigt.
Link til møde udsendes i dagene før generalforsamlingen.

Opdateret 3. maj 201´21

UEMS

Den geriatriske sektion af UEMS har gennem længere tid arbejdet på European Training Requirement. De er nu endelig efter flere års arbejde godkendt.
Læs dokumentet her

NYTÅRSHILSEN

Kære alle DGO-medlemmer
Hermed en hilsen med ønsket om et godt nytår fra DGO's bestyrelse.
2020 var et mærkeligt år i coronaens tegn. For DGO betød det, at vores generalforsamling i marts 2020 blev aflyst; en virtuel generalforsamling blev afholdt i efteråret 2020. Det var omstændighederne til trods en god og visionær generalforsamling, men vi glæder os til at se jer til en generalforsamling med fysisk fremmøde i 2021.
Som I måske ved, bliver DSG's årsmøde i 2021 virtuelt og programmet tilpasset derefter. Vores DGO generalforsamling vil derfor ikke blive afholdt i sammenhæng med DSG's årsmøde som vanligt. Vi stiler mod afholdelse af generalforsamling hen imod sommeren; hold øje med vores hjemmeside.
Bestyrelsen har holdt bestyrelsesmøder - virtuelt. Således er arbejdet i DGO gået videre og bestyrelsen har haft fokus på rekruttering, samarbejdet med DSG og økonomi, herunder bankskifte. Men særligt har vi arbejdet med et af de store fokuspunkter fra enqueten; nemlig vores medlemmers arbejdsvilkår. Det vil I høre meget mere om i det kommende år.
Vi håber at I alle er kommet godt ind i det nye år og at det nye år vil blive et bedre år, både for jer, vores sundhedsvæsen og vores patienter!

På bestyrelsens vegne
Pia Kannegaard

Nordisk Gerontologisk Kongres 2022 i Odense, Danmark

Dansk Selskab for Geriatri og Dansk Gerontologisk Selskab er i gang med i fællesskab at planlægge 26NKG i 2022, som skal afholdes i Odense.
Du kan allerede nu tilgå kongressens hjemmeside og orientere dig om kongressens tema, undertemaer og praktiske forhold.
Kongressens tema er CHANGE AND CONTINUITY.
Tilgå hjemmesiden her

Generalforsamling 2020


Danske Geriateres Organisation
Tirsdag d. 17. november 2020 kl. 17.00-18.00
Virtuelt møde - nærmere oplysninger følger


Se dagsorden her

Beretning

Regnskab

Forslag til vedtægtsændringer

Opdateret 04/10/2020


Se resultaterne af DGO's store medlemsenquete.

Danske Geriateres Organisation gennemførte i vinteren 2019 en stor medlemsenquete blandt medlemmer af Dansk Selskab for Geriatri og Danske Geriateres Organisation. Besvarelserne fordelte sig på både medlemmer og ikke-medlemmer, på ældre og yngre aldersgrupper og personer med og uden kendskab til DGO's formål.

Besvarelserne har udstukket en retning for bestyrelsens videre arbejde; de områder, som respondenterne angav som vigtige for DGO's videre arbejde, var arbejdsforhold, fagpolitiske forhold og emnet: Privatpraktiserende speciallæge i geriatri. Der var ligeledes en lang række kommentarer, som alle fremgår af svarrapporten.

Resultaterne har været præsenteret på Dansk Selskab for Geriatris generalforsamling 2019 og efter følgende på Danske Geriateres Organisations generalforsamling 2019.

Du kan læse hele svarrapporten inkl. svar fordelt på stillingskategori på medlemssiderne....."

Referat

 

Se referatet fra generalforsamlingen 2020 på medlemssiderne

 
13/01/2021 

Referater fra betyrelsesmøder

 

Se referaterne fra bestyrelsesmøderne på medlemssiderne

 
13/01/2021 

Indmeldelse i DGO

 

Hvis du vil være medlem af DGO -

så hent denne blanket, udfyld og indsend

 
28/01/2020 
NYT NYT NYT 

Se resultaterne af den store medlemsenquete på medlemssiderne

 
03/11/2019